Klokkenluidersregeling

Als landelijke uitzendorganisatie staan wij midden in de samenleving. Daarom hebben we een duidelijke visie over hoe wij met mensen omgaan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een prettige en veilige werkomgeving die vrij is van discriminatie en onethisch handelen. De zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’ ziet toe op onethisch handeling en ernstige (maatschappelijke) misstanden.

Bij een misstand en het overgaan tot een melding spelen de aard en de ernst van de situatie een belangrijke rol bij de keuze om de melding wel of niet te maken. Daarnaast moet ook de wijze waarop de melding wordt gedaan afgewogen worden bij de aard en ernst van de situatie. Voorbeelden van misstanden die onder de klokkenluidersregeling kunnen vallen zijn:

  • gevaren voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu;
  • (dreigende) schendingen van wet- en regelgeving;
  • een (dreiging) van een strafbaar feit;
  • onethisch gedrag;
  • misleiding van justitie, overheid en publiek;
  • (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over feiten die genoemd worden in het voorgaande punt.

Misstanden melden
Als je een (vermoeden van een) misstand binnen Timing ontdekt, dan kun je daarover een melding. Klik hier voor meer informatie over het doen van een melding.  

 

Vertrouwelijke behandeling
Je kunt ervanuit gaan dat de persoon, waar jouw melding binnenkomt, de informatie volgens de procedure behandelt. Dat betekent dat hij of zij niet onnodige andere mensen inlicht over de melding.

 

Procedure na melding
Wanneer je een melding hebt gemaakt worden de volgende stappen, door de persoon die jouw melding ontvangt, doorlopen:

1. De melding wordt schriftelijk vastgelegd;
2. Je moet tekenen voor hetgeen beschreven staat in de schriftelijke vastlegging;
3. Je ontvangt een kopie van hetgeen jij hebt verklaard.

De persoon die jouw melding ontvangt, zal vervolgens de volgende twee stappen ondernemen;

1. Hij of zij informeert de directeur HR over de melding;
2. Er wordt direct een onderzoek gestart naar de melding.

Er wordt, zonder toestemming van de directeur HR, geen informatie verstrekt aan derden over dit onderzoek. Ook vinden wij het belangrijk dat de anonimiteit van de melder, voor zover mogelijk, wordt gewaarborgd.

Uiterlijk binnen 8 weken wordt je schriftelijk op de hoogte gesteld van het standpunt omtrent het vermoeden van de onregelmatigheid, de vervolgstappen en het tijdspad. De melder zal voorafgaand, tussentijds en na afloop van het onderzoek door Timing geïnformeerd worden. Wij vinden het als organisatie belangrijk dat de melder betrokken wordt in de voortgang van hetgeen hij of zij heeft gemeld.

Zorgvuldigheid is van belang om niemand onnodig te beschadigen
Een aantal punten uit de lijst met misstanden lijken op het eerste gezicht geen misstanden waarbij een maatschappelijk belang wordt geraakt. Niet in alle gevallen hoeft daar ook sprake van te zijn.

Het is daarom belangrijk om goed onderzoek te doen naar een vermoeden. Dat geldt zowel voor de werknemer, voordat hij een melding maakt, en voor de werkgever.

In een onderzoek naar een vermoeden komt bijvoorbeeld aan de orde of de situatie voldoet aan de definitie van een misstand. Het kan zo zijn dat er sprake is van onethisch gedrag, maar dat dit geen maatschappelijk belang raakt of niet in de invloedsfeer van de onderneming ligt. In dat geval is een klokkenluidersregeling niet op zijn plaats, maar moet er een andere oplossing gezocht worden. Je kunt hierover in eerste instantie het beste contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.