Ontwikkeling hervorming arbeidsmarkt

Mogelijke nieuwe wetswijzigingen op het gebied van (flex)arbeid.

Image

Begin april heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal voorstellen aangekondigd voor de arbeidsmarkt. Het is nog niet zeker of de voorstellen ook een wet gaan worden. Hier lees je vast wat de mogelijke nieuwe wetswijzigingen op het gebied van (flex)arbeid zijn.


Oproepcontracten

Oproepovereenkomsten zoals nuluren- en min-maxcontracten worden afgeschaft en vervangen door een basiscontract waarin het verplicht wordt om een vaste arbeidsomvang af te spreken met de medewerker. Een werkgever heeft de mogelijkheid een contract aan te bieden waarin ten opzichte van de gegarandeerde minimumuren tot maximaal 30% meer beschikbaarheid wordt gevraagd. De medewerker kan een oproep weigeren die buiten de vooraf bepaalde en vastgelegde beschikbare uren valt. Na een jaar zal een nieuw urenaanbod moeten worden gedaan.


Fasen uitzenden

Periode Fase A wordt wettelijk vastgelegd op 52 weken, waarbij geen afwijkingen per CAO meer mogelijk zijn. Fase B wordt verkort naar twee jaar (nu nog drie jaar) en maximaal zes contracten. Daar bovenop krijgen uitzendkrachten recht op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat met een medewerker maximaal drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten binnen een periode van maximaal drie jaar waarbij op basis van de huidige wetgeving de keten opnieuw begint na een onderbreking van zes maanden. In het wetsvoorstel dat nu bij de Kamer voorligt wordt uitgegaan van een onderbrekingstermijn van vijf jaar.

WW-premie

Een werkgever is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd als gemiddeld over het jaar meer dan 30% overgewerkt wordt en wanneer voor de arbeidsverhouding de lage WW-premie gold. Hierop is een uitzondering gemaakt voor fulltime contracten met een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week. De Minister wil deze grens naar beneden bijstellen naar meer dan 30 uur per week, waardoor er meer wendbaarheid komt voor werkgevers.


Studenten en scholieren

De Minister heeft een uitzondering gemaakt voor studenten en scholieren, zij mogen werkzaam blijven op nuluren- en min-maxcontracten. Ook de ketenregeling blijft voor studenten en scholieren ongewijzigd met een onderbrekingstermijn van zes maanden.

De overheid heeft als streven om bovengenoemde wetsvoorstellen in te laten gaan per 1 januari 2025.