Belangrijke wijzigingen in de uitzendregelgeving

Image

Per januari 2022 zullen er door de uitzendbranche concrete veranderingen worden geïntroduceerd in de uitzendregelgeving, deels gebaseerd op het SER-advies. De veranderingen zijn bedoeld om aan flexkrachten meer zekerheden te bieden. Deze verbeteringen worden doorgevoerd terwijl de CAO-onderhandelingen nog niet rond zijn. Officieel liep de huidige CAO op 1 juni 2021 af en deze is daarna tijdelijk verlengd tot en met 30 september 2021. Inmiddels is deze weer verlengd tot 1 oktober 2022.

Het in juni uitgebrachte SER-advies zal – vooruitlopend op de CAO-onderhandelingen – deels al per 1 januari 2022 in de praktijk worden gebracht. Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • Een verbeterde pensioenregeling met hogere premie en een kortere wachttijd van 8 weken in plaats van de huidige 26 weken.
  • Verkorten van de fase A termijn van 78 naar 52 weken. Zo ontstaat snellere doorstroom naar fase B. Fase B wordt verkort naar maximaal 3 jaar.
  • Verkorten van de totale uitzendtermijn (fase A en B) van 5,5 naar 4 jaar.
  • Uitbreiding van de Inlenersbeloning (BRI) met eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding.
  • Inkomstengarantie voor arbeidsmigranten gedurende de eerste twee maanden in Nederland, ter hoogte van minimaal het voltijds minimum (jeugd)loon, ongeacht de contractduur of aantal gewerkte uren.
  • SFU-premie van 0,2% ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.
  • Mogelijkheid tot beroep op WW als er door ‘onwerkbaar weer’ niet gewerkt kan worden (dit gold al vanaf 1 oktober 2021).

Overgangsregeling fase A en fase B
Voor inlenende organisaties is het van belang om alvast na te denken over de impact van de verkorting van fase A en de verkorting van de totale uitzendtermijn. Deze wijzigingen gelden per 1 januari 2022 en er geldt een overgangsregeling. Voor flexkrachten die bijvoorbeeld op 3 januari 2022 reeds in dienst waren in fase A, geldt nog de ‘oude’ regeling van maximaal 78 weken in fase A (tot uiterlijk 2 januari 2023). De regeling kent echter meerdere uitgangspunten en uitzonderingen. Wij zullen onze klanten binnenkort meer in detail informeren over hoe de overgangsregeling eruit gaat zien voor fase A en B.

Terugblik miljoenennota
Ook in de miljoenennota zijn een aantal beleidspunten benoemd welke van invloed gaan zijn op flexkrachten, werknemers en hun werkgevers. Voor flexibele arbeid in het algemeen zijn er weinig nieuwe regels of expliciete beleidswijzigingen voorgesteld, zo blijkt uit de samenvatting die de ABU maakte over de ‘Belangrijkste zaken miljoenennota 2022’. De wijzigingen die de ABU zelf per 1 januari 2022 doorvoert blijven voorlopig dus de belangrijkste wijzigingen op het gebied van uitzendwerk. Wel blijkt uit de miljoennota een wijziging voor het vergroten van de medezeggenschap van flexkrachten, alsmede een aangescherpt beleid op het terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie. Tevens wordt schijnzelfstandigheid benoemd als thema om verder aan te pakken om een gelijk speelveld te creëren voor werkenden. Overige wijzigingen in de miljoenennota hebben over het algemeen betrekking op het verbeteren van de positie van alle werkenden. Een doorbetalingsregeling voor ouderschapsverlof bijvoorbeeld. Maar ook nieuwe budgetten/fondsen voor scholing en ontwikkeling voor werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden. Ook worden maatregelen aangekondigd die het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Vervolg
De wijzigende regelgeving per 1 januari 2022 geldt voor alle ABU/NBBU aangesloten uitzendorganisaties. Klanten van Timing worden binnenkort verder geïnformeerd over de impact van de wijzigingen alsook over de geldende overgangsregeling voor wat betreft het nieuwe fasesysteem. Tevens worden zij geïnformeerd over de kostprijsontwikkeling die voortkomt uit de genoemde veranderingen. Wij houden de ontwikkelingen in de branche, CAO en in de onderhandelingen continu in de gaten en blijven hierover proactief informeren.