Hieronder lees je meer over met wie wij jouw persoonsgegevens delen.

Timing intern: De gegevens die Timing verzamelt en gebruikt, zijn toegankelijk voor medewerkers van Timing en haar zuster- of dochtermaatschappijen, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

Opdrachtgevers: Timing deelt jouw persoonsgegevens met opdrachtgevers waar jij werkt of mogelijk kunt gaan werken.

De overheid: Verder worden persoonsgegevens gedeeld met belastingdienst, UWV en anderen waartoe Timing wettelijk is verplicht. Dit geldt ook voor instanties die betrokken zijn bij de controle op de naleving van de toepasselijke cao (SNA/SNCU/SFU).
Er zijn in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil alsnog incidenteel gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Bedrijven waarmee wij samenwerken: Wij werken samen met externe dienstverleners. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld Timing.nl en de Timing app met externe dienstverleners. Met deze derde partijen -die een (deel van de) verwerking namens Timing verrichten, zogenaamde verwerkers-, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo werken we alleen samen met partijen die voldoende garanties bieden en maatregelen treffen zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens goed is geregeld. En dat de verwerking van persoonsgegevens ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Wij houden een overzicht bij van deze verwerkingen en verwerkers.

Plaats van verwerking: Timing verwerkt persoonsgegevens in Nederland of een land in de Europese Unie. Doorgifte buiten de EU wordt zo veel mogelijk beperkt. Indien wel het geval gebeurt dit enkel naar landen die een vergelijkbaar beschermingsniveau als de EU kennen.