Op grond van de AVG heb jij de volgende rechten

Recht op informatie: jij hebt recht op duidelijke, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op inzage: Jij hebt het recht Timing te vragen óf en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Wij moeten jouw vraag vanzelfsprekend ook beantwoorden.

Recht op rectificatie: jij hebt het recht Timing te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren als ze onjuist zijn of aan te vullen als ze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op vergetelheid: jij hebt het recht Timing te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Let wel: Timing mag soms niet aan een verzoek tot verwijdering voldoen, bijvoorbeeld als de verwerking wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld ingeval van belastingwetgeving).

Recht op beperking van de verwerking: jij hebt het recht Timing te vragen de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde gevallen te beperken.

Recht op dataportabiliteit: jij hebt het recht om de persoonsgegevens die jij aan Timing hebt verstrekt digitaal van Timing te verkrijgen of Timing te vragen de persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, Dat moet wel technisch mogelijk zijn.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluiten te worden onderworpen (waaronder profilering): geautomatiseerde besluitvorming via profilering gebeurt niet door Timing, jij hebt altijd recht op menselijke tussenkomst, jouw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.