Timing bewaart jouw persoonsgegevens. Hoe lang de gegevens worden bewaard hangt af van de vraag of jij hebt gewerkt. Dan moeten gegevens namelijk 2, 5 of zelfs 7 jaar worden bewaard. Heb jij alleen de website(s) bezocht, dan worden persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard.

 

Toezicht van de overheid

Timing neemt bij de verwerking van persoonsgegevens vanzelfsprekend de wettelijke beginselen (artikel 5 AVG) in acht. Timing draagt er zorg voor dat zij daadwerkelijk kan aantonen dat deze beginselen in acht worden genomen en dat zij daarmee voldoet aan haar verantwoordingsplicht (“accountability”).

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de relevante geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de uitvoeringswet AVG. Timing zal: 

 

  1. Jouw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van persoonsgegevens, tegen verlies van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  2. Zoveel mogelijk voorkomen dat persoonsgegevens verder worden verwerkt of worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn;
  3. Jou informeren over de verwerkingen die door of namens Timing plaatsvinden en over jouw rechten.

 

Technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen

Timing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of bijvoorbeeld worden verloren of gestolen. Daarnaast heeft Timing een protocol voor het gebruik van ICT, e-mail, internet, en sociale media. In dit protocol staan (gedrags)regels over hoe binnen Timing moet worden omgegaan met informatie- en communicatietechnologie. Met regels over bijvoorbeeld het gebruik van ICT en voor welke doeleinden het gebruikt wordt. Ook is er beschreven hoe/wie dit gebruik controleert.

De door Timing getroffen technische en organisatorische maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context, verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor jouw rechten en vrijheden, een op het risico afgestemd passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

 

Bewaarplaats van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden bewaard in de digitale (personeels- en salaris) administratiesystemen op (afgesloten delen van) servers die worden gehost bij (een of meer) verwerkers van Timing die voldoen aan strenge veiligheidseisen conform NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001.

 

Beveiligingsincidenten en datalekken

Ondanks onze beveiligingsmaatregelen, is het mogelijk dat zich beveiligingsincidenten voordoen die een inbreuk op persoonsgegevens betekenen. Timing zal in dat geval het incident melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden.

Timing heeft een procedure datalekken en documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens. Hierbij noteren wij wat er precies is gebeurd, de gevolgen en de getroffen maatregelen.

 

Verwerkingsregister

Timing houdt een schriftelijk register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat register bevat in ieder geval de volgende gegevens: de categorieën van persoonsgegevens, het doel, de grondslag, de betrokkenen, de ontvangers, de bewaartermijnen, de doorgifte, een algemene beschrijving van de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de naam en contactgegevens van Timing en FG.