Prinsjesdag 2015.jpg

Zoals elk jaar presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september haar plannen voor het komende jaar. Veranderingen die impact hebben op zowel werkgever als werknemer. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Economie en Arbeidsmarkt
De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om geschikt personeel te vinden.

Op de arbeidsmarkt zijn de ontwikkelingen ronduit positief. De werkgelegenheid stijgt, net als het aantal gewerkte uren per werkzame persoon. Ook zijn er meer openstaande vacatures. Deze gunstige situatie houdt voorlopig aan, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Dit versterkt de positie van werkenden ten opzichte van werkgevers. Verbetering van arbeidsvoorwaarden in de vorm van hogere lonen, meer vaste naast flexibele contracten en hogere tarieven voor zzp’ers komt dan in zicht. 

AOW-leeftijd naar 66 jaar
Per 1 januari 2018 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar om daarna in jaarlijkse stappen te stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Naast de AOW-leeftijd gaat ook de pensioenrichtleeftijd omhoog.

Minimumjeugdloon omhoog
Om beter aan te sluiten bij veranderende sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en bij wat internationaal gangbaar is, is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Dit gebeurt in stappen. Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar reeds recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook voor werknemers tussen 18 en 21 jaar ging het loon omhoog.

Loonkostenvoordeel
Met ingang van 2018 worden er vier loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers ingevoerd. Dit zijn tegemoetkomingen wanneer een werkgever een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking. In de aangifte loonheffingen kan, mits voldaan aan de voorwaarden, werkgever een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:
• LKV oudere werknemer
• LKV arbeidsgehandicapte werknemer
• LKV doelgroep Banenafspraak en scholingsbelemmerden
• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.
De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en vervalt dus definitief per 1 januari 2018.
Daarnaast kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Deze zogenoemde jeugd-LIV compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon die vanaf 1 juli 2017 is ingevoerd. Deze regeling zou bedrijven moeten stimuleren om meer jongeren aan te nemen. Uitbetaling van LKV’s en jeugd-LIV over 2018 vindt in 2019 plaats.

Meer weten? Lees hier de hele samenvatting.

Bron: ABU