Alles op een rijtje!

Op het gebied van wet- en regelgeving is er dit jaar al veel veranderd. Zoals de invoering van de nieuwe wet DBA, het pakket met maatregelen van minister Asscher en de wetswijzigingen per 1 juli. Wij zetten de belangrijkste wet-en regelgeving voor u op een rij.

Wet DBA
De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is sinds 1 mei de opvolger van de VAR. Deze nieuwe wet is in het leven geroepen om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Opdrachtgevers en zzp’ers werken vanaf nu met, door de Belastingdienst beoordeelde, modelovereenkomsten. Daardoor kan er een betere controle plaatsvinden of een zzp’er ook echt een zzp’er is.

Payrolling (Motie-Hamer)
Minister Asscher heeft aangekondigd dat op dit moment de voorgenomen beperking van payrolling niet door gaat. Er is geen overeenstemming bereikt binnen het kabinet en ook de Stichting van de Arbeid kwam niet tot een eensluidend advies. De minister komt er bij de behandeling van de begroting SZW (november/december 2017) op terug.

Seizoensarbeid: kortere tussenpoos tijdelijke arbeidscontracten (WWZ)
Op grond van de ketenbepaling mogen werkgevers drie tijdelijke arbeidscontracten sluiten voor automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De keten van contracten wordt doorbroken als er tussen de contracten een periode van langer dan zes maanden zit. Per 1 juli 2016 wordt het mogelijk om deze 'tussenpoos' bij cao te verminderen tot (minimaal) 3 maanden. Dit geldt alleen voor functies 'waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht'.

Tot 1 juli vorig jaar was de tussenpoos in de ketenregeling drie maanden. De Wwz heeft de tussenpoos verlengd naar zes maanden, maar dit pakte sindsdien nadelig uit in sectoren waar 'seizoensarbeid' wordt verricht, zoals de land- en tuinbouwsector, de horeca en recreatiesector. In die sectoren leidde de langere tussenpoos er juist toe dat de arbeidsrelatie werd beëindigd, wat niet in het belang van de werknemer of werkgever was. De nieuwe maatregel is bedoeld om dit nadelige effect weg te nemen.

Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
De wijziging van de ketenregeling in het kader van seizoensarbeid was meegenomen in het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Een ander deel van deze wet is al in werking getreden per 18 juni 2016. Het wetsvoorstel zet de handhavingsrichtlijn om in Nederlandse wet- en regelgeving. De handhavingsrichtlijn heeft de lidstaten van de EU handvatten gegeven om de detacheringsrichtlijn te handhaven.

De detacheringsrichtlijn garandeert gedetacheerde werknemers een goede werkomgeving. Zo hebben gedetacheerde werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken ten minste recht op bepaalde minimum arbeidsvoorwaarden, zoals maximale werktijden en minimale rusttijden en een minimum aantal betaalde vakantiedagen. Na invoering van de detacheringsrichtlijn is gebleken dat malafide werkgevers de doelen van de richtlijn ondergraven ten koste van de werknemer. Zij wekken de schijn van detachering, bijvoorbeeld door het opzetten van 'postbusondernemingen'. Zo proberen zij de arbeidsvoorwaarden van het land waarin gewerkt wordt te omzeilen. Om dit tegen te kunnen gaan is de handhavingsrichtlijn in het leven geroepen.

In de handhavingsrichtlijn zijn instrumenten opgenomen om te garanderen dat de rechten van gedetacheerde werknemers daadwerkelijk worden geëerbiedigd. De richtlijn bevat maatregelen waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld en boetes ook eenvoudig in het buitenland kunnen worden geïnd. Verder is de mogelijkheid van de invoering van een ketenaansprakelijkheid opgenomen in de handhavingsrichtlijn. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers is het de bedoeling dat de Inspectie SZW dan (beter) kan controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. De meldplicht houdt in dat een dienstverrichter die een werknemer naar Nederland detacheert verplicht is om vóór de aanvang van de werkzaamheden een aantal gegevens van de werknemer te melden.

Huis voor klokkenluiders
Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet huis voor Klokkenluiders. Deze wet verplicht werkgevers om een regeling te maken die hun medewerkers in de gelegenheid stelt om misstanden intern aan te kaarten. Ook wordt een orgaan opgericht waar werknemers die intern niet worden gehoord, veilig terecht kunnen om hun zorgen te uiten. De wet wil het voor werknemers eenvoudiger maken om een misstand te melden en de werknemers beschermen tegen benadeling door hun melding (zoals ontslag of tegenwerking op de werkvloer).

Overgangsmaatregel ketenbepaling en cao-afwijkingen stopt
Bij cao kan sinds 1 juli 2015 worden afgeweken van de ketenbepaling als het om uitzendovereenkomsten gaat óf als de 'intrinsieke aard van de bedrijfsvoering' dit vereist. Het aantal contracten mag dan maximaal worden gesteld op zes in een periode van maximaal vier jaar. Ruimere afwijkingen in destijds al lopende cao's mochten nog toegepast worden tot het einde van de cao of uiterlijk 1 juli 2016. Per 1 juli a.s. vervalt deze ruimere afwijkingsmogelijkheid dus definitief (tenzij het de afwijking van de tussenpoos betreft zoals hierboven omschreven).

Loondoorbetaling bij ziekte
De loonsanctie bij wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject vervalt. Ook kan de werkgever een vervroegde IVA-keuring aanvragen als duidelijk is dat de werknemer niet meer kan werken. Dat kan al na drie maanden ziekte.

Minimumjeugdloon
De leeftijd van het minimumloon wordt in een eerste stap verlaagd naar 22 jaar. Dat betekent een verhoging van het minimumjeugdloon: de staffels voor jongeren van 18 tot 21 jaar worden ook aangepast. Er komt pas een tweede stap van verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar als de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd. Afgesproken is dat de hogere loonkosten van werkgevers worden gecompenseerd. De compensatie gaat alleen gelden voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar. 21- en 22-jarigen vallen door de verhoging van het minimumloon straks namelijk onder het lage-inkomensvoordeel (LIV), dat ingevoerd wordt per 1 januari 2017. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die 100% tot en met 120% van het minimumloon verdienen. Doordat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon stapsgewijs verlaagd wordt naar 21 jaar, vallen straks ook 21- en 22-jarigen onder het LIV.

Inhoudingen op het minimumloon
Het kabinet gaat twee uitzonderingen op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon toestaan: voor huisvestingskosten en de ziektekostenverzekering. Daarmee kunnen werkgevers deze kosten voor hun werknemers blijven betalen en inhouden op het loon. Het inhoudingenverbod met de uitzonderingen zal ingaan op 1 januari 2017 en de voorwaarden worden verder uitgewerkt.

Minimumuurloon
Het kabinet wil een wettelijk minimumuurloon invoeren, maar omdat nog onvoldoende duidelijk is wat voor effecten dit heeft, gaat het kabinet dit eerst verder onderzoeken in samenspraak met sociale partners.

Verhoging minimumloon
Per 1 juli zijn de minimumlonen verhoogd. Kijk hiervoor de exacte bedragen op rijksoverheid.nl.

Bron: penoactueel.nl & rijksoverheid.nl

Weten wat dit voor uw bedrijf  betekent?