Nieuwe regering, wat staat ons te wachten?

Nieuweregering Header

Met de komst van de nieuwe regering is er ook een nieuw coalitieakkoord. De nodige veranderingen op het gebied van werkzekerheid, loon en flexibele arbeid staan ons te wachten. Het gaat hier nog om plannen waarvan nog niet concreet is wat daadwerkelijk, en wanneer, in werking gaat treden.  

Toch neemt Timing u hier graag alvast in mee, een goede voorbereiding is immers het halve werk.  

Financiële aspecten: hoger minimumloon en versimpeld toeslagenstelsel 
De plannen van het kabinet zijn ambitieus en fors. Zo wordt het minimumloon verhoogd met 7,5% per jaar, komt er een wettelijk minimumloon voor een 36-urige werkweek en is het plan om de verschillen tussen vaste- en flexibele medewerkers te verkleinen.  

De stijging van het wettelijk minimumloon moet ervoor zorgen dat er minder armoede zal zijn en minder mensen met (grote) schuldenproblematiek te maken zullen hebben. De uitkeringen, met uitzondering van de AOW, zullen meegroeien met het wettelijk minimumloon.  

Daarnaast wil de overheid het toeslagenstelsel versimpelen en vernieuwen en zal de eigen bijdrage voor kinderopvang verlaagd worden naar 5% van de opvangkosten. De bedoeling is dat dit zorgt voor een toename in  de arbeidsparticipatie van ouders . Het vernieuwen van het toeslagenstelsel moet voorkomen dat rampen zoals de toeslagenaffaire nogmaals gebeuren.  

Aanpak krappe arbeidsmarkt
De krapte van de arbeidsmarkt is ook voor de overheid een belangrijk speerpunt. Zo zijn er plannen om ervoor te zorgen dat mensen die nu nog een (te grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ook een plek in het werkende leven gaan krijgen. Deze plannen zullen worden opgesteld samen met de sociale partners, zoals UWV en gemeenten. De bedoeling is om deze mensen te begeleiden naar werk en te zorgen voor ‘beschutte’ werkplekken. Hierdoor komen er nieuwe potentiële arbeidskrachten op de markt.  

Daarnaast komen er meer initiatieven voor een leven lang leren, zodat meer mensen om-, her- en bijgeschoold kunnen worden om te kunnen voldoen aan openstaande vacatures, maar ook om blijvend aan het werk te blijven ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.  

Minder flexibele arbeid
De overheid zet al enige tijd in op flex minder flex en vast minder vast. Ook het nieuwe kabinet zal hier gevolg aan geven. Zo wil men  het aantal mensen met een oproep- en/of tijdelijk contract terug  dringen ten behoeve van meer zekerheden voor de werknemer. Dit heeft grote invloed op de flexibiliteit van werkgevers. Er wordt gewerkt aan plannen om deeltijd-WW weer uit de kast te halen. De SER heeft met betrekking tot tijdelijke- en uitzendcontracten al vergaande adviezen gepresenteerd, de verwachting is dat hier de komende tijd delen uit overgenomen zullen gaan worden. In de recent afgesloten nieuwe ABU CAO is dit thema al opgenomen door de totale uitzendduur in 2 jaar tijd terug te brengen van 5,5 jaar naar 3 jaar.  

Dit zijn veranderingen die veel van uw organisatie kunnen vragen, ook hierin wil Timing graag met u meedenken. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en zullen u blijven informeren over de laatste stand van zaken.