Prinsjesdag 2015.jpg

Zoals elk jaar presenteert het kabinet op de derde dinsdag van september haar plannen voor het komende jaar. De Rijksoverheid publiceert rond Prinsjesdag ook ieder jaar artikelen op de website waarin de belangrijkste wijzigingen staan beschreven voor 2020. Dit zijn zowel veranderingen voor de werkgever als de werknemer. Wat betekent dit precies voor de huidige arbeidsmarkt? Lees in dit artikel de belangrijkste plannen voor 2020.

Na jaren groei te hebben gezien vlakt de economische groei nu af, maar met een verwacht groeipercentage van 1,5% in 2020 houdt de Nederlandse economie zich goed staande. Daarnaast is de werkgelegenheid nog steeds erg hoog. In 2020 verwacht het kabinet een werkloosheid van 3,5%. Hieronder hebben we een aantal maatregelen op een rijtje gezet die u kunt verwachten als opdrachtgever. Daarnaast zijn de wijzigingen ook belangrijk voor uw werknemers. Ga voorbereid het nieuwe jaar in!

Wet Arbeidsmarkt in Balans

U heeft het afgelopen jaar vast al het e.e.a. voorbij zien komen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet, die in zal gaan per 1 januari 2020, heeft als doel de kloof tussen vast en flexibel werk kleiner te maken. Oftewel, binnen de bredere doelstelling van het Regeerakkoord, moet de WAB invulling geven aan het aantrekkelijker maken van het werkgeverschap en meer zekerheid bieden aan werkenden. De WAB heeft grote consequenties voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Voor zowel u als werkgever en ook voor ons als HR- en recruitment specialist is het van belang goed voorbereid te zijn op de komst van deze wet. De wet is opgebouwd uit zes belangrijke maatregelen. Deze maatregelen leest u hier.

Pensioen

Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen was afgesproken. De komende 2 jaar wordt de AOW-leeftijd vastgezet op 66 jaar en 4 maanden, zoals u hieronder kunt zien:

  • 2020: 66 jaar + 4 maanden (na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954)
  • 2021: 66 jaar + 4 maanden (na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955)
  • 2022: 66 jaar + 7 maanden (na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956)
  • 2023: 66 jaar + 10 maanden (na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957)
  • 2024: 67 jaar (na 28 februari 1957)

Kortom, in 2024 zal de AOW-leeftijd stijgen naar 67 jaar. In de oude situatie zou de AOW- leeftijd al in 2021 naar 67 jaar gaan.

Premiepercentages sociale verzekering

Aankomend jaar dalen bijna alle premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) en de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) stijgen. Benieuwd wat de premiepercentages worden? Lees dan de artikelen op de website van de Rijksoverheid.

Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) twee tarieven: een hoog en laag premiepercentage. De sectorindeling van bedrijven voor de Werkloosheidwet (WW) vervalt. Dit is o.a. een maatregel uit de WAB. Meer lezen over de WAB? Dat kan hier.

Belastingen 

In het Belastingplan 2020 staan alle plannen van het kabinet met betrekking tot de belastingen in Nederland. Zo wordt o.a. de werkkostenregeling (WKR) verruimd. Daarnaast komen vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste van de vrije ruimte en vallen deze onder de gerichte vrijstellingen in de WKR.

Box 1
In 2020 zal er een tariefstructuur zijn met twee schijven. Het tarief tot een inkomen van € 68.507 is 37,35%. Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 49,50%. In 2021 wordt het tarief 37,10% voor een inkomen tot € 68.507. Het percentagetarief boven de € 68.507 blijft hetzelfde als in 2020.

Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog. Dit is een voordeel voor werknemers en zelfstandigen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000, want die gaan erop vooruit. De verhoging zorgt er tevens voor dat de keuze om meer te gaan werken nog aantrekkelijker wordt voor inkomen tussen de € 20.000 en € 35.000. Daarnaast neemt door een verhoging van de algemene heffingskorting het besteedbaar inkomen toe.

Box 2
In deze box wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Het tarief gaat in 2020 van 25% naar 26,35% en in 2021 naar 26,90%.

Box 3
Het kabinet heeft aangekondigd de heffing in box 3 aan te gaan passen. Vanaf 2022 zal rekening gehouden worden met de werkelijke verdeling tussen spaartegoeden en beleggingen.

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting wordt in de toekomst afgeschaft en vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Met dit budget kunnen mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan.

Kinderen

Het kindgebonden budget stijgt in 2020. Dit is een bijdrage die gezinnen krijgen met een inkomen onder een bepaalde grens. De inkomensgrens wordt verhoogd tot € 37.750. Hierdoor krijgen meer ouders recht op een (hoger) kindgebonden budget.

Vrijwilligersvergoeding

De maximale belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie. Het maximumbedrag per jaar wordt per € 100 afgerond. Daardoor stijgt deze vergoeding dus niet ieder jaar. Als het bedrag na aanpassing aan de inflatie op € 1.750 of meer uitkomt, wordt de belastingvrije vergoeding € 1.800.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Daarnaast wordt in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB ingevoerd. Deze regeling gaat kleine werkgevers compenseren als zij (of hun erfgenamen) hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden.

Aanvullend partnerverlof per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben vaders ook recht op een aanvullend geboorteverlof. Ze kunnen in het eerste halfjaar na de geboorte van de baby vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen, van twee dagen tot maximaal vijf weken. In deze periode hebben partners recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon.

Tegemoetkoming loondoorbetaling

Werkgevers krijgen een tegemoetkoming van € 1.100 voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers. Hier zullen vooral kleine werkgevers van profiteren. Deze tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een nieuwe ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’, die vanaf 1 januari 2020 beschikbaar komt. Deze verzekering vangt het financiële risico op van de loondoorbetaling bij ziekte en helpt bij de verplichtingen en taken.

Zorgverzekering

Het verplicht eigen risico blijft in 2020 gelijk, namelijk € 385. De zorgpremie zal volgens een schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2020 met ongeveer € 3 per maand stijgen.

De zorgtoeslag zal in 2020 ook stijgen. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt  met € 67, dit zal dus € 1.256 per jaar zijn. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met € 95, dit zal dus € 2.409 per jaar zijn. Daarnaast wordt per 1 januari 2020 het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid met een vergoeding. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hier meer informatie over vinden.

Hierboven hebben we een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet voor u. Daarnaast zullen  nog meer wijzigingen worden doorgevoerd.

Bent u benieuwd wat deze plannen concreet voor u betekenen? Lees alle stukken op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid